:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์-บ้านดอนเจริญ จำนวน 1 สายทาง ตามประกาศ เทศบาลตำบลกองควาย

วันที่ลงประกาศ: 25 ม.ค. 2564

รายละเอียด: