:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเรืองรอง กอกคำมูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปฎิภาณ ปิยาปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางรัชนีกร ทะจักร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจักรพงษ์ ทุมระฉายา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ
นางณัฐสุรางค์ สร้อยคำศิริกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกฤตนัย ไชยบาล
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวนารีรัตน์ จันทะนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรพิมพ์ การินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสุชาติ น่วมเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นายทรายุทธ โนราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสรพงษ์ ยาใจ
พนักงานดับเพลิง
นายน้ำหนึ่ง ทองคำ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ สมรักษ์
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายปิยะพงษ์ อินต๊ะวิชัย
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสุภัตร การินทร์
คนงานตกแต่งสวน
นายสาคร เขมาภิรมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐพงษ์ นาลา
กู้ชีพกู้ภัย
นายสุรพล ปาคำ
กู้ชีพกู้ภัย
นายภาณุรักษ์ สุนาพรม
กู้ชีพกู้ภัย
นายนัทธพงศ์ สีเมืองแก้ว
กู้ชีพกู้ภัย
นางกิ่งแก้ว ปาคำ
แม่บ้าน
นายกิติพงษ์ สุรินทร์
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายสุพัฒ วังนันไชย
จ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวพลอยไพลิน แสงธรรมชาติ
จ้างเหมางานนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัทธะมน กุลณาวงศ์
จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน