:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเรืองรอง กอกคำมูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปฎิภาณ ปิยาปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางรัชนีกร ทะจักร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฐสุรางค์ สร้อยคำศิริกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 088-757-9981
นายกฤตนัย ไชยบาล
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวนารีรัตน์ จันทะนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรพิมพ์ การินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสุชาติ น่วมเกิด
พนักงานขับรถยนต์
โทร 097-975-7611
นายทรายุทธ โนราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสรพงษ์ ยาใจ
พนักงานดับเพลิง
นายน้ำหนึ่ง ทองคำ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ สมรักษ์
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
โทร 087-192-6076
นายปิยะพงษ์ อินต๊ะวิชัย
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสุภัตร การินทร์
คนงานตกแต่งสวน
นายสาคร เขมาภิรมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐพงษ์ นาลา
กู้ชีพกู้ภัย
โทร 088-281-5848
นายสุรพล ปาคำ
กู้ชีพกู้ภัย
โทร 064-126-0551
นายภาณุรักษ์ สุนาพรม
กู้ชีพกู้ภัย
นายนัทธพงศ์ สีเมืองแก้ว
กู้ชีพกู้ภัย
โทร 083-467-5234
นางกิ่งแก้ว ปาคำ
แม่บ้าน
โทร 093-285-8963
นายกิติพงษ์ สุรินทร์
จ้างเหมาเก็บขยะ
โทร 082-897-7736
นายสุพัฒ วังนันไชย
จ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวพลอยไพลิน แสงธรรมชาติ
จ้างเหมางานนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัทธะมน กุลณาวงศ์
จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน