:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางดาวเรือง ปาเขียว
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1
นางปรานอม ศิริมาตย์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวชัญญาพร มะลิซ้อน
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 3
นางอำไพ จักรน้อย
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 4
นางอรพรรณ ริยะ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 5
นางกัญจนา อินวงค์ษา
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 6
นางจันทรา ศิรมาตย์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 7
นางลำดวน กิติ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 8
นางอรัญญา สาวิรส
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9
นางวิภารัตน์ การินทร์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 10
นางอนุกุล คำก้อน
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 11
นางวิมล ทะลือ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 12