:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายเกษม สัพพัญญู
กำนันตำบลกองควาย
นายอรรนพ ศิริมาตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายประกิต น้องการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายธนวัฒน์ เสนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางอรพรรณ ริยะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสง่า ถุงคำแสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสุทัน พรมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายชิด อินต๊ะจักร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายศิวกร กุลณาวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายสสิพงษ์ กลายเพท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายชำนาญ มณีรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายชัชชัย อุปละ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12