:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายเกษม สัพพัญญู
กำนันตำบลกองควาย
นายอรรนพ ศิริมาตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายประกิต น้องการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายธนวัฒน์ เสนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางอรพรรณ ริยะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสง่า ถุงคำแสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสุทัน พรมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายชิด อินต๊ะจักร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายศิวกร กุลณาวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายสสิพงษ์ กลายเพท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายชำนาญ มณีรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายชัชชัย อุปละ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12