:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำเริง พงษ์ใหม่
ปลัดเทศบาล
โทร 089-852-5909
นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 092-299-6526
นางนภาพร พิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-992-5229
นายอุดม ชุ่มเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 091-078-3340
นางมณี แก้วต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 084-803-7249