:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำเริง พงษ์ใหม่
ปลัดเทศบาล
โทร 089-852-5909
นางสาวเรืองรอง กอกคำมูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางนภาพร พิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุดม ชุ่มเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 091-078-3340
นางมณี แก้วต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา