:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ข้อมูลผู้บริหาร
นายดุสิต ยาใจ
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 085-030-0991
ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 089-855-4318
นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 096-296-6141
นายสวัสดิ์ รุ่งจันทร์ทิพย์
ที่ปรึกนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร.063-654-3927
นางชฏาพร สมรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 095-134-8415