:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
คณะผู้บริหาร
นายดุสิต ยาใจ
นายกเทศมนตรี
085-030-0991
ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ
รองนายกเทศมนตรี
089-855-4318
นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา
รองนายกเทศมนตรี
096-296-6141
นายสวัสดิ์ รุ่งจันทร์ทิพย์
ที่ปรึกนายกเทศมนตรี
โทร.063-654-3927
นางชฏาพร สมรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
095-134-8415