:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองช่าง
นายอุดม ชุ่มเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรณกฤต พรมรังฤทธิ์
นายช่างโยธา อาวุโส
นางกฤตยาณี ธรรมโน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
นายอุดม กุลสุรินทร์
พนักงานสูบน้ำ
นายสุพล ขัติวงค์
พนักงานสูบน้ำ
นายภิญโญ นวนหล้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโดม รักศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐกมล ธรรมลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุรินทร์ ชุ่มเมืองเย็น
จ้างเหมาบริการ
นายประหยัด แก้ววงค์หิว
จ้างเหมาบริการ
นายอเนก ศิริมาตย์
จ้างเหมาบริการ