:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองช่าง
นายอุดม ชุ่มเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 091-078-3340
นายรณกฤต พรมรังฤทธิ์
นายช่างโยธา อาวุโส
โทร 091-852-7968
นางกฤตยาณี ธรรมโน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
โทร 080-126-7513
นายสุพล ขัติวงค์
พนักงานสูบน้ำ
โทร 086-844-1590
นายอุดม กุลสุรินทร์
พนักงานสูบน้ำ
โทร 084-481-1449
นายภิญโญ นวนหล้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 093-160-5399
นายโดม รักศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 090-750-4162
นางสาวณัฐกมล ธรรมลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 086-118-0768
นายบุรินทร์ ชุ่มเมืองเย็น
จ้างเหมาบริการ
โทร 088-777-4630
นายประหยัด แก้ววงค์หิว
จ้างเหมาบริการ
โทร 096-725-7758
นายอเนก ศิริมาตย์
จ้างเหมาบริการ
โทร 093-179-4498