:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
ประธานผู้สูงอายุ
นายเสถียร ธงเงิน
ประธานผู้สูงอายุตำบลกองควาย
นายเจตต์ ท้าวราช
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
นายเสงี่ยม จิตรกว้าง
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
นายงสุนิตย์ ยศกันโท
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3
นายผล การินทร์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
นายบุญเจตต์ โนราช
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
นายประสิทธิ์ กุณากิติ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
นายสมบัติ รัตนศิลา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7
นายทเวศน์ คำปา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
นายจรูญ คำสองสี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
นายวิชาญ สมรักษ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10
นายครรชิต จันติ๊บ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11
นายต่อม มโนวรณ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12