:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ประธานผู้สูงอายุ
นายเสถียร ธงเงิน
ประธานผู้สูงอายุตำบลกองควาย
นายเจตต์ ท้าวราช
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
นายเสงี่ยม จิตรกว้าง
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
นายงสุนิตย์ ยศกันโท
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3
นายผล การินทร์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
นายบุญเจตต์ โนราช
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
นายประสิทธิ์ กุณากิติ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
นายสมบัติ รัตนศิลา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7
นายทเวศน์ คำปา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
นายจรูญ คำสองสี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
นายวิชาญ สมรักษ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10
นายครรชิต จันติ๊บ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11
นายต่อม มโนวรณ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12