:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองการศึกษา
นางมณี แก้วต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนันท์ลินี ศรีเมืองแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางชุติมา ภัทรภิญโญ
จ้างเหมาบริการ
นางสร้อย เสนา
ครู คศ.2
นางสาวกานติมา หน่อท้าว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชลี ไชยวัง
ครู คศ.2
นางสาวสุภาวรรณ พอจิต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกฤษณา การินทร์
ครู คศ.2
นางสาวเจียมธิดา เวทย์ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางลัดดาภรณ์ ศรีทะโร
ครู คศ.2
นางสาวคมคาย ชมพูวุฒิกุล
ครู คศ.2