:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองคลัง
นางรัตติภรณ์ มหานิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-118-6969
นางสาวรัตน์มณี แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
โทร 087-187-0212
นายรุ่ง อภัย
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร 061-993-0172
นางอรพิน ดีปาละ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร 085-682-9869
นางศศิณมนต์ จันท์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร 063-853-4456
นายเรวัตร คำใจดี
จ้างเหมาบริการ
โทร 082-185-3381
นางสาวสิริยากร ชัยวงค์
จ้างเหมาบริการ
โทร 098-563-8655
นายสมบัติ ลัมยศ
จ้างเหมาบริการ
โทร 061-798-5598