:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองคลัง
นางนภาพร พิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัตน์มณี แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นายรุ่ง อภัย
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางอรพิน ดีปาละ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางศศิณมนต์ จันท์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวสุชานันท์ ยาใจ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสิริยากร ชัยวงค์
จ้างเหมาบริการ
นายสมบัติ ลัมยศ
จ้างเหมาบริการ