:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทเวทย์ บุญตา
ประธานสภาเทศบาล
โทร 084-895-8132
นายประยูร น้องการ
รองประทานสภาเทศบาล
โทร 094-615-7776
นายปฏิภาณ ปิยาปัน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายชาญ มูลละ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 090-467-0129
นายประยูร น้องการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 094-615-7776
นายเสถียร ธงเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 084-741-0443
นางสาวสุนิตย์ ยศพันโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 062-306-8843
นายเกษม ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 087-186-6196
นางดาวเรือง ปาเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 084-806-3930
นายธงชัย ปันวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 085-653-9818
นายผล สารทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 084-372-1150
นายนัฐพงศ์ ยาใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 083-765-1075
นายภาณุภาค เทนุรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 063-979-2459
นายทเวทย์ บุญตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 084-895-8132
นายเกียรติศักดิ์ ขันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 089-952-2820