:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทเวทย์ บุญตา
ประธานสภาเทศบาล
นายประยูร น้องการ
รองประทานสภาเทศบาล
นายปฏิภาณ ปิยาปัน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายชาญ มูลละ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประยูร น้องการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร ธงเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสุนิตย์ ยศพันโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเกษม ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางดาวเรือง ปาเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธงชัย ปันวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายผล สารทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนัฐพงศ์ ยาใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายภาณุภาค เทนุรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทเวทย์ บุญตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเกียรติศักดิ์ ขันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2