:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธงชัย ปันวงศ์
ประธานสภาเทศบาล
นายเกียรติศักดิ์ ขันทะ
รองประทานสภาเทศบาล
นายปฏิภาณ ปิยาปัน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายชาญ มูลละ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประยูร น้องการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร ธงเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสุนิตย์ ยศพันโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเกษม ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางดาวเรือง ปาเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธงชัย ปันวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายผล สารทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนัฐพงศ์ ยาใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายภาณุภาค เทนุรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทเวทย์ บุญตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเกียรติศักดิ์ ขันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2