:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ขอให้ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 29 เม.ย. 65
2 ขออนุญาตสร้างบ้านเทศบาลใหม่ 29 เม.ย. 65