:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลกองควาย

          เทศบาลตำบลกองควาย  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกองควาย  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองควายขึ้นเป็นเทศบาลตำบลกองควาย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน

        โดยเทศบาลตำบลกองควายอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน เป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๒๒.๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๓,๗๕๐ ไร่ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 12 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

          เทศบาลตำบลกองควาย ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เป็นเทศบาลตำบลกองควาย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

           เทศบาลตำบลกองควายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่  รวมทั้งสิ้น ๒๒.๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๓,๗๕๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ทิศเหนือ           ติดกับตำบลดู่ใต้           อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน

  ทิศใต้               ติดกับตำบลน้ำปั้ว         อำเภอเวียงสา      จังหวัดน่าน

  ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลนาเหลือง     อำเภอเวียงสา      จังหวัดน่าน

  ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลนาซาว        อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน