:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร

          ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕,๔๓๖ คน  แยกเป็นชาย ๒,๖๖๔ คน  หญิง ๒,๗๗๒ คน  มีครัวเรือนทั้งหมด ๑,๘๘๔ ครัวเรือน

 

หมู่ที่  

ชื่อหมู่บ้าน  

ชาย (คน)    

หญิง (คน)   

รวม (คน)   

จำนวนครัวเรือน ( หลัง )

บ้านธงหลวง

๓๖๘

๓๖๑

๗๒๙

๒๒๖

บ้านดอนน้ำครก

๒๑๒

๒๓๖

๔๔๘

๑๖๓

บ้านนาผา

๒๙๘

๓๕๓

๖๕๑

๒๔๒

บ้านน้ำครกใหม่

๒๖๐

๒๖๘

๕๒๘

๒๐๐

บ้านน้ำครกเก่า

๒๖๙

๒๗๐

๕๓๙

๑๘๓

บ้านดอนเจริญ

๒๖๘

๒๘๓

๕๕๑

๑๘๔

บ้านผาสุกพัฒนา

๑๘๒

๑๗๒

๓๕๔

๑๕๐ 

บ้านพุฒิมาราม

๑๕๑

๑๕๖

๓๐๗

๑๑๓

บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา

๑๓๐

๑๓๒

๒๖๒

๑๐๕

๑๐

บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์    

๒๐๐

๒๓๖

๔๓๖

๑๒๙

๑๑

บ้านนาแห้ว

๑๖๐

๑๖๒

๓๒๒

๑๐๑

๑๒

บ้านนาผาใหม่

๑๔๐

๑๒๙

๒๖๙

๑๐๑

รวม

,๖๓๘

,๗๕๘

,๓๙๖

,๘๙๗