:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: วัดบ้านน้ำครกใหม่

30 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

หมู่ที่ 4 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร