:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน และร้านอาหารพื้นเมือง

30 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ร้านฝ้ายเงิน พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ

https://www.facebook.com/Namphung0817832349/
https://maps.app.goo.gl/AMtcCnz3obi6kAxC6

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร