:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

1 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลกองควายเข้าร่วม อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ "ภายในแนวคิดพอเพียงนำสู่สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร