:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

1 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลกองควายเข้าร่วม อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ "ภายในแนวคิดพอเพียงนำสู่สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร