:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: การตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้ว หมู่ที่5

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 1กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ออกตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้วหมู่ที่5

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร