:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566

26 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_191_35_6_627.pdf