:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: งานออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_185_14_48_623.pdf