:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

19 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 ออกไปอีก 2 เดือน ตามกำหนดเวลาดำเนินการที่แนบมานี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_184_41_28_104.pdf