:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

3 พ.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร