:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

11 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร