:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เทศบาลตำบลกองควายและกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ซ้อมแผนรับสาธารณภัย ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

16 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

     ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 กู้ชีพ เทศบาลตำบลกองควายและกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ซ้อมแผนรับสาธารณภัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์สารภัยต่าง ๆ ตลอดถึงการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประกาศใช้ แผนอุบัติเหตุหมู่แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร