:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: เทศบาลตำบลกองควาย ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม KICK OFF ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

29 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกองควาย ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 1 - 12 เขตเทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรม KICK OFF ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการรับรู้การ และนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการจัดการขยะภายในครัวเรือนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในเขตเทศบาลตำบลกองควาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร