:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชุมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกองควายประจำปี ๒๕๖๕

18 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานเปิดการประชุมปปรึกษาหารือ การจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร